Obchodné podmienky

Vitajte v PODMIENKACH spoločnosti PPZ System s.r.o. Tieto podmienky sa vzťahujú na užívanie stránky www.selectadna.sk. Vstupom na stránky a/alebo zadaním objednávky súhlasíte s týmito podmienkami.

1. PREDMET ÚPRAVY

1.1 Tieto Všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti kupujúcehoa spoločnosti PPZ System, s.r.o., so sídlom: Tuchyňa 269, 018 55, IČO:44 809 034, IČ DPH: SK2022831140, zapísanej v Obchodnom registri Okresnéhosúdu Trenčín, Oddiel: Sro, vložka číslo 21712/R (ďalej len „PPZ System“), č.ú.VÚB 2607722658/0200, pri uzatváraní kúpnych zmlúv prostredníctvom internetu,cez e-shop umiestnený na internetovej stránke www.selectadna.sk.

Zodpovedná osoba za e-shop: Jaroslav Mikoláš, tel. 0911443494, kontaktnáadresa e-shopu: info@selectadna.sk. Operačné hodinypo-pia: 8.00-18.00.

2. ÚVOD

2.1 Väčšinainformácii na webstránke je dostupná bez registrácie, avšak niektoré miesta súsprístupnené len po registrácii.

2.2Vyhradzujeme si právo na zmenu podmienok. Je na Vás pravidelne sledovaťaktualizáciu podmienok. Vstupom na webovú stránku a/alebo použitím databázy,súhlasíte s podmienkami, týmito aktualizáciami a zmenami. Ak s niminesúhlasíte, nepokračujte v používaní stránok.

3. OBJEDNÁVKA

3.1 K uzatvoreniu kúpnej zmluvy, na základe ktorej spoločnosť PPZ Systems.r.o. dodá kupujúcemu objednaný tovar (ďalej len „Kúpna zmluva“) dochádza nazáklade návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy, ktorým je záväzná objednávkakupujúceho a písomného prijatia návrhu na uzavretie zmluvy zo stranyspoločnosti PPZ System s.r.o.

3.2 Návrhom na uzavretie zmluvy je objednávka objednávateľa adresovanáspoločnosti PPZ System s.r.o. Objednávku je možno uskutočniť najmä vloženímtovaru do košíka a následným potvrdením objednávky na stránke www.selectadna.sk alebo telefonicky nakontaktných tel. číslach. Počas nákupného procesu budete mať možnosť skontrolovaťobjednávku a opraviť prípadné chyby. Zašleme Vám potvrdenie objednávky sdetailami produktov, ktoré ste si objednali.

3.3 Objednávka obsahuje tiež:

        1.     vyhlásenie potvrdzujúce,že sa kupujúci oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, ktoré súneoddeliteľnou súčasťou Kúpnej zmluvy a plne s nimi súhlasí a vyhlásenie,že bol poučený o možnosti odstúpiť od zmluvy.

        2.     udelenie bezvýhradnéhosúhlasu so spracovaním a použitím svojich osobných údajov v súlade so zákonomč. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov.

3.4 Kúpna zmluva zaniká:
(a) Keď tovar nie je dostupný;
(b) keď PPZ System nezíska autorizáciu k Vašej platbe alebo ak proforma faktúranie je uhradená v lehote splatnosti;
(c) ak nastala chyba v nacenení produktu alebo v jeho popise; alebo
(d) ak kupujúci nesplní podmienky uvedené týchto podmienkach.

3.5 Prijatie návrhu na uzavretie zmluvy. Prijatie návrhu na uzavretie zmluvy jevčasné písomné vyhlásenie spoločnosti PPZ System adresované kupujúcemu, vktorom spoločnosť PPZ System potvrdzuje, že návrh kupujúceho na uzavretiezmluvy prijíma. Včasné prijatie návrhu nadobúda účinnosť okamihom doručeniaprijatia návrhu kupujúcemu na e-mailovú adresu uvedenú v objednávke. Mlčaniealebo nečinnosť spoločnosti PPZ System neznamenajú prijatie návrhu.

3.6 Kúpna zmluva je uzavretá okamihom, keď prijatie návrhu na uzavretie zmluvynadobúda účinnosť, teda okamihom doručenia prijatia návrhu kupujúcemu.Predmetom uzavretej Kúpnej zmluvy je záväzok PPZ System s.r.o. dodať kupujúcemutovar do určeného miesta dodania a záväzok kupujúceho tovar v mieste dodania vdohodnutom čase prevziať a zaplatiť zaň kúpnu cenu a prepravné. Tovar je majetkom PPZ System s.r.o. až do úplného zaplatenia kupujúcim. Všetky cenyproduktov sú s DPH.

3.8 Akákoľvek zmena objednávky po uzavretí Kúpnej zmluvy je návrhom na zmenuobsahu Kúpnej zmluvy a je možná len po vzájomnej dohode kupujúceho aspoločnosti PPZ System s.r.o.. Návrh na zmenu obsahu Kúpnej zmluvy nie jespoločnosť PPZ System s.r.o.  povinnáprijať.

4. KÚPNA CENA TOVARUA MOŽNOSTI PLATBY

4.1 Kúpna cena za objednaný tovar je uvedená v súhrne objednávky. Kúpna cenavždy zahŕňa DPH a je stanovená v EUR. Cena tovaru sa môže meniť, nazáklade dodávateľsko-odberateľských vzťahov. V prípade zmeny ceny, totobude uvedené v e-shope.

4.2 Kúpna cena tovaru nezahŕňa náklady na prepravu tovaru. Tieto budúkupujúcemu účtované osobitne podľa spôsobu prepravy tovaru do miesta dodania,ktorý si kupujúci zvolil.

4.3 Všetky akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nieje uvedené inak.

4.4 Po uzavretí Kúpnej zmluvy sa kupujúci zaväzuje zaplatiť kúpnu cenuspoločnosti PPZ System a to jedným z nasledujúcich spôsobov, spomedzi ktorýchje kupujúci oprávnený vybrať si pri objednávaní tovaru:

    1.     platba na účetspoločnosti PPZ System prevodom  alebopriamym vkladom na účet pred dodaním tovaru,

    2.     dobierka - platba vhotovosti pri prevzatí tovaru,

    3.     platba kuriérovi priprevzatí tovaru.

4.5 Záväzok kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu je splnený momentom pripísaniakúpnej ceny na účet spoločnosti PPZ System  uvedený v potvrdení objednávky aleboodovzdaním kúpnej ceny kuriérovi alebo Slovenskej pošte. Pri platbe na účetspoločnosti PPZ System  sa kupujúcizaväzuje uviesť správny variabilný symbol uvedený v potvrdení objednávky.Kupujúci berie na vedomie, že v prípade uvedenia nesprávneho variabilnéhosymbolu nemusí elektronický systém priradiť pripísanú platbu k jeho objednávke.

5. DODACIA LEHOTA

5.1 Dodacia lehota, v ktorej je spoločnosťPPZ System povinná dodať kupujúcemu tovar je uvedená v potvrdení objednávky.Pokiaľ nie je v potvrdení objednávky uvedené inak, zaväzuje sa spoločnosť PPZSystem dodať tovar kupujúcemu najneskôr  v lehote 15 dní od potvrdeniaobjednávky, prípadne podľa dohody s konkrétnym zákazníkom.

5.2 S rôznymi spôsobmi dodania tovaru, resp.jeho prepravy do miesta dodania sa spájajú odlišné dodacie lehoty. Pri výberespôsobu dodania tovaru je kupujúcemu poskytnutá vždy informácia, aká dodacialehota sa s daným spôsobom prepravy spravidla spája.

5.3 Pri výbere spôsobu zaplatenia kúpnej cenyna účet spoločnosti PPZ System  začínadodacia lehota plynúť od pripísania kúpnej ceny na účet spoločnosti PPZ System zapodmienky, že kupujúci pri platení uviedol správny variabilný symbol. V prípadeuvedenia nesprávneho variabilného symbolu začína dodacia lehota plynúť až odpriradenia platby k objednávke kupujúceho.

6. SPÔSOB PREPRAVYTOVARU DO MIESTA DODANIA

6.1  Spôsob prepravy tovaru do miesta dodania (adresa, ktorú kupujúci uviedolv objednávke) si môže kupujúci vybrať v procese objednávania tovaru.

6.2 Spôsoby prepravy tovaru do miesta dodania, dodacie lehotya poplatky za poštovné a balné sú:

    1.     Doporučená listovázásielka 1.tr –pre malé predmety -  Doručenienasledujúci prac.deň po dni podania – 2.16 € s DPH

    2.     Doporučená listovázásielka 2.tr. – pre malé predmety - Doručenie na druhý prac. deň po dni podania 1.92 € s DPH

    3.     Poštovýbalík  1. tr. - Doručenie na druhýpracovný deň po dni podania  3.36 € s DPH

    4.     Poštovýbalíky 2.tr.- Doručenie na tretí pracovný deň po dni podania  2.64 € s DPH

    5.     Kuriérskouslužbou UPS - Dodanie nasledujúci prac. deň po dni podania 6 € s DPH

    6.     Kuriérskouslužbou UPS na dobierku - Dodanie nasledujúci prac. deň po dni podania 8.40 € s DPH

6.3  PPZ System s.r.o. nezpodpovedá za meškanie dodania prepravnou spoločnosťou.

8. DODANIE TOVARU

8.1 Záväzok spoločnosti PPZ System dodaťtovar je splnený odovzdaním objednaného tovaru kupujúcemu alebo oprávnenejosobe v mieste dodania. Dodanie a prevzatie tovaru je kupujúci povinný písomnepotvrdiť v dodacom liste, ktorého jedno vyhotovenie zároveň obdrží. Spolu sdodacím listom obdrží kupujúci účtovný doklad, ktorý zároveň slúži ako záručnýlist.

8.2 Záväzok spoločnosti PPZ System dodaťtovar sa považuje za splnený aj v prípade, ak spoločnosť PPZ System bolapripravená odovzdať tovar kupujúcemu v dohodnutom mieste a čase, resp. ak mu vňom umožní prevzatie tovaru a kupujúci si tovar neprevzal z iných dôvodov akosú dôvody na strane spoločnosti PPZ System.

8.3 V prípade, žespoločnosť PPZ Systém nie je schopná zrealizovať objednávku naraz, kontaktujekupujúceho za účelom informovania kedy mu bude zaslaný tovar, ktorý je skladoma v ďalšej dodávke zvyšok tovaru s poštovným na ťarchudodávateľa.

9. REKLAMÁCIE

9.1 Spoločnosť PPZ Systém s.r.o. zodpovedá zavady, ktoré má tovar pri jeho prevzatí kupujúcim a tiež za vady, ktoré savyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej dobe (záruka). Záručná doba je 24mesiacov a začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim. Ako záručný listslúži účtovný doklad.

9.2 Nekompletnosť zásielky alebopoškodenie tovaru je nutné oznámiť ihneď, najneskôr však do 24 hodín odprevzatia zásielky e-mailomna adresu: info@selectadna.sk alebotelefonicky v prac. dňoch 8.00 -18.00 na tel. č. 0911 443 494.

9.3 Ak chcetezakúpený tovar reklamovať, vopred nás prosím kontaktujte e-mailom na adrese: info@selectadna.sk alebotelefonicky v prac. dňoch 8.00 -18.00 na tel. č. 0911 443 494. Reklamovaný tovar (najlepšie až po dohode s nami) zašlite prosímna adresu : PPZ System s.r.o., Tuchyňa 269, 018 55Tuchyňa. Odporúčame Vám tovar zaslať ako doporučenú zásielku. Tovar nám neposielajte dobierkou - nebude prebraná! Do balíka priložte kópiu daňovéhodokladu (faktúra), ktorý sme Vám poslali s tovarom. Reklamácia budevybavená v čo najkratšom čase, najneskôr však do 30 dní od prijatiareklamovaného tovaru. O výsledku reklamácie budete informovaný bezprostredne poukončení reklamačného konania e-mailom a spolu s tovarom Vám bude doručenýreklamačný protokol.

10. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

10.1 Pokiaľ nebolo objednávateľovi doručenéprijatie objednávky (t.j. kým nebola uzavretá kúpna zmluva), môže objednávateľobjednávku odvolať prostredníctvom elektronickej pošty alebo telefonicky. Vprípade odvolania objednávky neúčtujeme žiadne penále ani iné poplatky. Vprípade ak už bola zaplatená kúpna cena a došlo k odvolaniu objednávky podľatohto bodu 10.1. spoločnosť PPZ System s.r.o.  vráti objednávateľovi už zaplatenú kúpnu cenuv lehote 15 dní bezhotovostným prevodom na účet objednávateľa, pokiaľ sa sobjednávateľom nedohodne inak.

10.2 V prípade odstúpenia od zmluvy doexpedície tovaru neúčtujeme žiadne penále ani iné poplatky.

10.3 V zmysle §12 a nasl. zákona 108/2000 Z.z.o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji je kupujúci,ak je spotrebiteľom, oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od kúpnej zmluvy do7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru, neskoršie odstúpenie od zmluvy užnie je možné. Avšak v zmysle § 12 ods. 5 vyššie uvedeného zákona kupujúcinemôže  odstúpiť od zmluvy a vrátiťtovar, ktorý:

-  bol mechanicky poškodený

- má známky používania

- nie je kompletný (vrátane príslušenstva, záručného listu, návodu... atď)

- bol objednaný špeciálne pre objednávateľa (napr. zo zahraničia)

Poštovné pri odstúpení od zmluvy pri kúpe tovaru znáša predávajúci,poštovné pri vrátení tovaru znáša kupujúci.

10.4 V odvolaní objednávkyako aj odstúpení od zmluvy je potrebné uviesť Vaše meno, adresu, e-mail, čísloobjednávky a popis objednaného tovaru a tovar zaslať na adresu: PPZ System s.r.o., Tuchyňa 269, 018 55Tuchyňa.  Pre zachovanie právnejistoty a preukázateľnosť odvolania objednávky, resp. odstúpenia od zmluvy Vámodporúčame, aby ste nám odvolanie objednávky, resp. odstúpenie od zmluvyzaslali aj prostredníctvom elektronickej pošty na adresu info@selectadna.sk. Tovar nezasielajtedobierkou – nebude prebraná! Odporúčame Vám tovar zaslať ako balík doporučenouzásielkou. Do balíka priložte kópiu daňového dokladu, ktorý sme Vám poslali s tovarom.Do 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy PPZ System vráti kúpnu cenu zaplatenú zatovar.

10.5 Včasné odstúpenie v zmysle bodu 10.2. a10.3. je účinné dňom, keď je odstúpenie doručené spoločnosti PPZ System s.r.o. Odstúpenímkupujúceho od kúpnej zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje.

10.6 PPZ System s.r.o. si vyhradzuje právozadržať vrátenie kúpnej ceny až do momentu vrátenia tovaru. V prípade vráteniapoškodeného tovaru spoločnosť PPZ System  vráti kupujúcemu kúpnu cenu zníženú o náhraduškody spôsobenej na tovare, o čom popredu informuje kupujúceho e-mailom. Pohľadávka na náhradu škody zanikne započítanímoproti pohľadávke kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny. Kúpnu cenu, resp. jejzvyšok po znížení o náhradu škody vráti predajca kupujúcemu bankovým prevodomna ním určený účet, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodneme inak.

10.7 Spoločnosť PPZ System je oprávnenáodstúpiť od Kúpnej zmluvy najmä z nasledovných dôvodov:

    1.     ak pri platbe na účetkupujúci nezaplatil kúpnu cenu v lehote 7 dní od potvrdenia objednávky,

    2.     ak kupujúci neprevezmeobjednaný tovar od kuriéra v dohodnutom termíne z iných dôvodov ako sú dôvodyna strane spoločnosti PPZ System s.r.o.

    3.     ak kupujúci neprevezmeobjednaný tovar na príslušnej pošte v stanovenej odbernej lehote 18 dní,

    4.     ak aj napriek všetkémuúsiliu nie je spoločnosť schopná dodať tovar, najmä z dôvodu, že tovar bolvypredaný, už sa nevyrába alebo nedodáva a nie je v možnostiach PPZ Systems.r.o. inak ho zaobstarať,

    5.     ak sa výrazným spôsobomzmenila cena, za ktorú spoločnosť PPZ System tovar nakupuje.

10.8 Odstúpenie PPZ System s.r.o. od zmluvy jeúčinné dňom, keď je odstúpenie doručené kupujúcemu, s tým, že pre odstúpeniepostačuje doručenie odstúpenia vo forme E-mailu. Už zaplatenú kúpnu cenu vrátikupujúcemu v lehote 15 dní od odstúpenia bezhotovostným prevodom na účetkupujúceho, pokiaľ sa kupujúcim nedohodne inak.

10.9 Odstúpenie PPZ System od zmluvy sa všaknedotýka nároku spoločnosti PPY System na náhradu škody spočívajúcej najmä vnákladoch vynaložených v súvislosti s márnym pokusom o dodanie tovarukupujúcemu.

10.10 Akékoľvek svoje nároky voči kupujúcemu jespoločnosť PPZ System oprávnená uspokojiť z peňažných prostriedkov zaplatenýchkupujúcim a vrátiť mu sumu zníženú o svoje nároky.

11. ZÁVEREČNÉUSTANOVENIA VOP

11.1 Tieto VOP nadobúdajú účinnosť dňom 12.12 .2012.

11.2 Akékoľvek zmeny týchto VOP nadobúdajúúčinnosť dňom ich zverejnenia na internetovej stránke  www.selectadna.sk

11.3 Právne vzťahy založené kúpnou zmluvou sabudú riadiť ustanoveniami kúpnej zmluvy (t.j. obsahom objednávky a potvrdeniaobjednávky), ustanoveniami týchto VOP, príslušnými ustanoveniami občianskeho a obchodnéhozákonníka, pričom ustanovenia zmluvy majú prednosť pred ustanoveniami týchtoVOP a dispozitívnymi ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov austanovenia týchto VOP majú prednosť pred dispozitívnymi ustanoveniamivšeobecne záväzných právnych predpisov.

11.4 V prípade, že akékoľvek ustanovenie týchto VOP je alebo sa staneneplatným, neúčinným a/alebo nevykonateľným, nie je tým dotknutá platnosť,účinnosť a/alebo vykonateľnosť ostatných ustanovení týchto VOP, pokiaľ tonevylučuje v zmysle príslušných právnych predpisov samotná povaha takého ustanovenia.Strany sa zaväzujú bez zbytočného odkladu po tom, ako zistia, že niektoré zustanovení kúpnej zmluvy alebo týchto VOP je neplatné, neúčinné a/alebonevykonateľné, nahradiť dotknuté ustanovenie ustanovením novým platnýmustanovením, ktorého obsah bude v čo najväčšej miere plniť účel pôvodnéhoustanovenia.

12. LICENCIA

12.1 Je dovolené tlačiť a sťahovať extrakty z tejto stránkypre Vašu osobnú potrebu za predpokladu, že:
(a) dokumenty alebo grafiky na tejto webstránky nesmú byť upravované;
(b) obrázky zo stránky nie sú použité separovane bez súvisiaceho textu; a
(c) všetky naše copyright a trade mark (značky) sú na všetkých kópiach

12.2 Pokiaľ nie je uvedené inak,copyright a iné práva duševného vlastníctva na tejto webstránke sú v našom vlastníctve(vrátane, a bez obmedzení na, fotografie a grafické obrázky). Používanieextraktov z tejto webstránky inak ako je uvedené v bode 5.1 za akýmkoľvekúčelom je zakázané. Ak porušíte akékoľvek podmienky v týchto podmienkach, zrušísa Vám právo používania týchto stránok a musíte ihneď zničiť všetky stiahnutéalebo vytlačené časti z tejto webstránky.

12.3 Informácie z tejto webstránkynesmú byť reprodukované alebo ukladané na iných webstránkach alebo zahrnuté vinom verejnom alebo súkromnom elektronickom systéme bez nášho predchádzajúcehopísomného súhlasu.
12.4 Všetky práva vyhradené.

 

 

13. PRÍSTUP K STRÁNKE

13.1 Snažíme sa zabezpečiť nepretržitý chod webstránky.Nedržíme zodpovednosť za nedostupnosť stránky z akéhokoľvek dôvodu.

13.2 Prístup k stránke môže byť dočasne prerušený bezpredošlého upozornenia v prípade padnutia systému, údržby alebo opravy alebo zneovplyvniteľných dôvodov.

14. MATERIÁL NÁVŠTEVNÍKOV AOCHRANA STRÁNKY

14.1 Iné ako osobné informácie, ktoré sú zahrnuté v ochrane osobných údajov, ktoré pošlete na alebo cez túto webovú stránku budú považované za netajné. Ktakémuto materiálu nemáme žiadne povinnosti. My a naši reprezentanti môžutakéto informácie kopírovať, distribuovať, spracovávať a inak používaťinformácie ako dáta, obrázky, zvuky, text a iné pre akýkoľvek komerčný anekomerčný účel.

14.2 Je zakázané posielať na alebo cez túto webstránkuakýkoľvek materiál:
(a) ktorý je ohrozujúci, zastrašujúci, urážlivý, ohováračný, obscénny, pornografický,poburujúci, podporujúci rasovú nenávisť, diskriminačný alebo protiprávny;
(b) na ktorý ste neobdržali všetky potrebné súhlasy a/alebo schválenia;
(c) ktoré predstavuje alebo podporuje správanie,ktoré by bolopovažované za trestný čin, spôsobilo občianskoprávnuzodpovednosť alebo bolo inak v rozpore správnymi predpismi alebo porušuje právaakejkoľvek tretej strany, naSlovensku alebo v akejkoľvek inej krajine na svete,alebo ktoré je technicky nebezpečné (vrátane a bez obemdzení navírusy)

14.3 Nesmiete zneužiť stránku (vrátane a bez obmedzenia nahacking)

15. LINKY NA A Z INÝCHWEBSTRÁNOK

15.1 Linky na stránky tretích strán na tejto webstránke súposkytované pre Vaše pohodlie. Ak používate tieto linky, opúšťate webstránku.Nie sme zodpovední za obsah a funkčnosť stránok tretích strán. Na iné stránkyvstupujete dobrovoľne a na Vašu zodpovednosť. Nie sme reprezentanti webstránoktretích strán.

15.2 Ak chcete vytvoriť link na túto webstránku:
(a) neodstraňujte alebo neupravujte vzhľad logá;
(b) nebudete upravovať vzhľad webstránky;
(c) nebudete vzbudzovať dojem, že reprezentujeme produkty a služby iné ako súnaše vlastné;
(d) nebudete nepravdzivo prezentovať Váš vzťah s nami alebo prezentovať inénepravdivé infomácie o nás;
(e) nebudete inak používať žiadne Selectamark Security Systems plc logá a trademark bez nášho písomného súhlasu;
(f) nebudete linkovať z webstránky, ktorá nie je vo Vašom vlastníctve; a
(g) Vaša webstránka nesmie obsahovať obsah, ktorý je nevkusný, urážlivý,kontroverzný, porušuje práva duševného vlastníctva alebo práva iných osôb aleboporušuje iné aplikovateľné právo a nariadenia.
Výlučne si vyhradzujeme vymožiteľnosť práva v klauzule 8.2 za porušenie týchtopodmienok a poniknúť všetky kroky, ktoré budeme považovať za vhodné.

15.3 Ste povinný informovať nás o strate alebo ujme, ktorúspôsobíte nám alebo inej entite porušením klauzuly 8.2.


16. REGISTRÁCIA

16.1 Musíte mať viac ako 18 rokov, ak sa chcete zaregistrovaťna www.selectadna.sk

16.2 Každá registrácia je len pre jedného užívateľa. Jezakázané zdieľať meno užívateľa a heslo s niekým iným.

16.3 Ste zodpovedný za bezpečnosť prihlasovacích údajov a akmáte podozrenie, že niekto iný vie Vaše prihlasovacie údaje, bezodkladne násinformujte.

16.4 Kedykoľvek Vám môžeme zrušiť registráciu v prípadedôvodného podozrenia alebo ak porušíte niektoré z Vašich povinností v týchtopodmienkach.

17. ODVOLANIE

17.1 Neustále sa snažíme zabezpečiť, aby informácie na tejtowebstránke boli správne, avšak neručíme za správnosť, aktuálnosť a kompletnosťmateriálov. Môžeme meniť materiál uverejnený na tejto webstránke, texty,popisky produktov a ceny bez upozornenia. Materiál na stránke môže byťneaktuálny a nemáme žiadnu zodpovednosť voči takémuto materiálu.

17.2 Materiál na tejto webstránke je uvedený "tak akoje" bez žiadnych podmienok alebo záruk.

18. ZODPOVEDNOSŤ

18.1 My a iná strana (či zapojená alebo nie do vytvoránia,údržby, produkcie alebo poskytovania tejto webstránky) a žiadna z našichspojených spoločností, zamestnancov a agentov nenesie žiadnu zodpovednosť zaakékoľvek ujmy alebo straty voči Vám alebo tretím stranám v spojitosti s toutowebstránkou, v spojitosti s jej používaním, nemožnosťou používať, alebovýsledky používania tejto webstránky, za webstránky linkované na tútowebstránku alebo materiál na týchto stránkach, vrátane a bez obmedzenia, stratyalebo škody spôsobené vírusom, ktoré môžu napadnúť Váš počítač, zariadenie,software, dáta alebo iný majetok na účte odkiaľ vstupujete, používate alebosťahujete materiál z tejto webstránky alebo webstránok linkovaných na tútostránku.

18.2 Nič v týchto podmienkach nevylučujeani neobmedzuje našuzodpovednosť za (i) smrť aleboosobnú ujmu spôsobenú nedbanlivosťou; (ii) podvod; (iii) prekrútenie podstatnejzáležitosti; alebo (iv) iná zodpovednosť, ktorá nemôže byť vylúčená zaplikovateľného práva.

18.3 Ak používanie materiálu na tejto webstránke vyústi do potrebyservisovania alebo opravy zariadení, software alebo dát, znášate všetkynáklady.

18.4 Súhlasíte so zbavením nás viny, našich zamestnancov aagentov, voči všetkým tvrdeniam, zodpovedostiam, ujmám, stratám a nákladom(vrátane legálnych poplatkov) vyplývajúcich z Vášho porušenia podmienok, Vášhopoužívania webstránky, alebo osoby používajúcej Vaše registračné údaje.